Obchodné podmienky

Všeobecné ústanovenia

 

 1. tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Kadera s.r.o., so sídlom Podzáhradná 100, 821 06 Bratislava, IČO: 36 614 653, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 44095/B, DIČ: 2022210135 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovovom obchode predávajúceho.

 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy

 4. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho - je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola predávajúcim vyžiadaná finančná záloha.

 5. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho

Kúpna zmluva, cena a platby

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená na základe záväznej objednávky (návrhu Kúpnej zmluvy) kupujúceho a jeho potvrdenia predávajúcemu. Objednávka može byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, listom, e-mailom. Objednávka je pre kupujúceho vždy záväzná.

 2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

 3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 4. Predávajúci si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že tovar za ktorý bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške poskytnutej zálohy za bezdôvodné neprevzatie tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

 5. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Uvedemé ceny sú konečné s DPH (sme platcami DPH) K uvedeným cenám sa pripočítavajú poplatky za doručenie (poštovné a balné)

 6. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnení

 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájopmnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

 8. Kupujúci vykonáva platbu v Sk, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov

  - Dobierka (Slovenská pošta)

  - Platba vopred na účet

  - Osobne

 

Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou ( e-mailom alebo poštou).

 2. kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený a nepoužívaný tovar na adresu spoločnosti (nie na dobierku). Súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej faktúry, dokladu o kúpe tovaru. Tovar treba zaslať doporučene a poistený,nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak tovar bol zakúpený osobne v odbernom mieste spoločnosti.

 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho

 4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 3 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vrátená čiastka sa bude rovnať kúpnej cene, pokiaľ bolo poštovné pri dodávke účtované, ak sa poštovné neúčtovalo, tak bude z kúpnej ceny suma za dopravu odpočítaná.

 5. V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Dodacie podmienky

 1. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu.

 3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 4. Predajca dodá tovar kupujúcemu do 14 pracovných dní po prijatí elektronickej objednávky, alebo od pripísania zodpovedajúcej čiastky na účet predajcu, ak kupujúci zvolil spôsob platby prevodom. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí ho predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

 5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Reklamácia

 1. prípadné reklamácie kupujúci vybaví v súlade s právnym poriadkom plátným v SR

 2. Kupujúci má právo tovar reklamovať, ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada. Doručí kupujúcemu tovar na posúdenie, tovar musí byť čistý, kompletný, bez dodatočných úprav (potlač, výšivka...).

 3. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe a to po dobu 24 mesiacov. Predávajúci nezodpovedá za vady :

  1. - ktoré si kupujúci spôsobil sám,
  2. - o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,
  3. - pri ktorých reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru.
  4. - pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru
  5. - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním ktoré
  6. - vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru.
  7. - spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.
 5. O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala (berie sa dátum doručenia tovaru na posúdenie), aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ochrana osobných údajov

 1. Predavajúcie sa zaväzuje, že osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté Kadera s.r.o prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Kadera s.r.o. bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.

 2. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.